De Vlaamse visserijsector zit in een transitiefase die  enerzijds gedreven wordt door oplopende kosten voor brandstof en materialen en door lage visprijzen en anderzijds door een toenemende vraag naar duurzaam gevangen vis. Tijdens de volgende jaren wordt extra druk verwacht door de instandhoudingsmaatregelen in functie van Natura 2000 gebieden, en door het nastreven van een goede milieustatus zoals vereist door de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Maar de grootste uitdaging zit in het nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid 2014-2020 (GVB) dat een aanlandingsverplichting oplegt en het visserijbeheer regionaliseert. Om het GVB op een kwaliteitsvolle wijze in te vullen, is het van kapitaal belang om over de juiste gegevens te beschikken betreffende de aanvoer en teruggooi en om een nauwe samenwerking met de sector te onderhouden.

Visserij en aquatische productie

Een modern visserijbeheer is gebaseerd op degelijke informatie over visbestanden en hun plaats in het ecosysteem, op een grondige kennis van de efficiëntie en de effecten van visserijmethodes en op inzicht in de socio-economische aspecten van de visserijsector. Het instituut voor landbouw- en visserijonderzoek (ILVO) voorziet onze overheid met deze informatie. ILVO ondersteunt en adviseert ook de visserijsector en de visverwerkende industrie in hun streven naar een duurzame visserij en visverwerking. Een multidisciplinair wetenschappelijk team met een uitgebreid netwerk wordt daarin bijgestaan door een technisch team dat instaat voor het veldwerk, aan land en op zee.

Binnen de ILVO-onderzoeksgroep Visserijbiologie staat het beheer van de Belgische en Europese visserij centraal. ILVO staat, samen met het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid, in voor de uitvoering van het Europese ‘Data Collection Framework‘. Advies voor dit beheer wordt gevormd op basis van onderzoek naar de staat van visbestanden, naar de dynamiek van mariene ecosystemen en de gevolgen van beleidsmaatregelen voor de visserij op visbestanden en de visserijsector. Dit onderzoek is gebaseerd op verzamelde gegevens over de grootte en de samenstelling van visbestanden en over de exploitatie van commercieel belangrijke vissoorten. De verwerking van deze gegevens geeft aanleiding tot beleidsondersteunend advies met betrekking tot het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid.