Visserijafhankelijke data

De boomkorvisserij gericht op tong en schol is voor België nog steeds de belangrijkste commerciële visserijmethode. Het is een demersale visserij waarbij aan weerszijden van het vaartuig een net over de zeebodem worden gesleept. De belangrijkste visgronden voor de Belgische boomkorvloot zijn de zuidelijke en centrale Noordzee, het oostelijk Engels Kanaal, de Keltische Zee, de Ierse Zee en de Golf van Biskaje.

Met een boomkor worden naast de doelsoorten ook heel wat andere soorten gevangen. De bemanning sorteert de vangst in twee fracties: enerzijds de aanvoerfractie, dit is het deel van de vangst dat beschouwd wordt als commerciëel interessant en anderzijds de teruggooifractie, dit is het deel van de vangst dat ongewenst is en bijgevolg terug over boord gaat. Er zijn verschillende redenen voor teruggooi: de vis is ondermaats (te klein), er zijn geen quota (meer) voor een bepaalde soort, sommige gevangen soorten hebben geen of een lage commerciële waarde of de vis is beschadigd of misvormd. De overlevingskans van de meeste teruggegooide vissoorten, is echter vrij klein.

Het is essentieel om over voldoende gegevens inzake de hoeveelheid en de leeftijdsstructuur van de verschillende soorten te beschikken in zowel de aanvoer- als de teruggooifractie. Deze informatie vormt namelijk grotendeels de basis voor een correcte bestandsraming van de verschillende visbestanden, wat bijdraagt tot een duurzaam visserijbeleid.

De bemonstering op zee van deze biologische data gebeurt door een team van zeegaande waarnemers dat deel uitmaakt van de ILVO-onderzoeksgroep Visserijbiologie. Gespreid over het hele jaar en op alle visgronden die van belang zijn voor de sector, verzamelen deze waarnemers aan boord van verschillende commerciële boomkorvaartuigen allerlei informatie:

 • Gegevens i.v.m. het gebruikte vistuig
 • Per sleep: positie, tijdstip en duur
 • Per sleep en per soort: gewicht aanvoer en teruggooi (commerciële soorten)
 • Per sleep en per soort: lengtestructuur aanvoer en teruggooi (selectie van soorten)
 • Biologische parameters (selectie van soorten):
  • Leeftijd
  • Gewicht
  • Lengte
  • Geslacht
  • Maturiteit

Een deel van de verzamelde monsters met betrekking tot het bepalen van de biologische parameters wordt verwerkt in het laboratorium in Oostende. Alle ruwe gegevens worden na een zeereis gebundeld en opgeslagen in de centrale databank van ILVO (smartfish databank). Na een uitgebreide kwaliteitscontrole zijn deze gegevens klaar voor analyse.

Protocol for sampling of commercial fisheries 2022-2024

Agreement_BEL-SWE_2022-2024